Klubbens lover

Generelt om lovnorm for idrettslag

Ufravikelig lovnorm
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.

Innmelding i NIF
Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Lovendringer
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.

Motstrid mellom Halsen IFs lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i Halsen IFs lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i Halsen IFs lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i Halsen IFs lov være tilsvarende ugyldig.
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

 

LOV FOR HALSEN IDRETTSFORENING

Lov for Halsen IF1, stiftet 22.10.1933, med senere endringer, senest av 20. mars 2014, godkjent av Vestfold idrettskrets 24. februar 2015.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1 Formål
(1) Halsen IF formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.2
(2) Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund.3
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets, hører hjemme i Larvik kommune, og er medlem av Larvik idrettsråd4.
(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i Halsen IFs egen lov.

§ 3 Medlemmer
(1) Alle som aksepterer Halsen IFs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Halsen IFs avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
(3) Medlemskap i Halsen IF er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Halsen IFs regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Halsen IF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
(7) Halsen IF skal føre medlemslister.
(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Halsen IFs aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling
(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.
(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.5

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til Halsen IFs årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til Halsen IFs styre.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.7

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.8

§ 9 Inhabilitet
(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1)Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.
(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Halsen IFs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er Halsen IFs øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars11 måned.
(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Halsen IFs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle Halsen IFs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. Halsen IFs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Halsen IFs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle Halsen IFs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 14
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta Halsen IFs budsjett
9. Behandle Halsen IFs organisasjonsplan.15
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
11. Foreta følgende valg:16
a) Leder som velges for et år
b) Nestleder som velges for 2 år
c) Sekretær som velges for 2 år
d) Kasserer som velges for 2 år
e) Tre (3) styremedlemmer17 som velges for 2 år.
f) To (2) varamedlemmer som velges for 2 år
g) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
h) Kontrollkomité med 2 medlemmer 18, samt stedfortredere for disse som velges for ett år.
i) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
j) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen I forhold til stemmetall. Ved valg skal nestleder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året, sekretær og 2 styremedlemmer det andre.
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av Halsen IFs styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av Halsen IFs stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Halsen IFs internettside. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. Halsen IFs lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er Halsen IFs høyeste myndighet19 mellom årsmøtene.
Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer, samt lederne i hver av gruppene årsmøtet har opprettet.
(2) Styret skal:20
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at Halsen IFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.21
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer
(1)Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Halsen IFs årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Halsen IFs organisasjonsplan, jf. § 15 (1) pkt. 9.
(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 18.
Gruppene ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt minst ett varamedlem. Gruppestyrene velges på gruppenes årsmøter. Tidspunkt for gruppenes årsmøter fastsettes av gruppestyrene og skal godkjennes av lagets styre. For gruppenes årsmøter gjelder § 13, 14, 15 og 16 så langt de passer. Gruppenes årsmelding, regnskap og budsjett skal godkjennes av lagets styre. Gruppeleder velges hvert år og de øvrige for 2 år av gangen. Nestleder og kasserer velges det ene året, sekretær og styremedlemmer det andre.
Gruppenes leder tiltrer lagets styre som styremedlemmer. Ved forfall til lagets styremøter, plikter et annet medlem av gruppestyret møte. Gruppestyrene skal sørge for å få fram medlemmene til stevner og, om nødvendig, fungere som uttagningskomite og sende rapport om dette til lagets styre.
Gruppestyrene legger fram melding om gruppenes virksomhet, deltakelse og plassering i stevner m.v. for lagets årsmøte.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.

§ 22 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs
(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.22 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

FOTNOTER
1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.
2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.
3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
5 Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
6 For eksempel skyldig kontingent. 
7 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
8 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
9 For eksempel møte per e-post.
10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
11 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år. 
12 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
13 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.
14 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.
15 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
16 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.
17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav h) endres til: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.» 
19 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
20 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.
21 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. 
22 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.