Fotballens rekrutteringsplan

Det er klubbens ansvar å tilrettelegge for mye og god aktivitet. Denne aktiviteten reguleres og sikres med vår rekrutteringsplan og sportsplan, vårt klubbleksikon og en tydelig ansvarsorganisering.

1. REKRUTTERINGSPLAN
Halsen IF Fotball starter organisert fotballtrening for gutter og jenter det året spillerne fyller fem år. Aktiviteten starter gjerne i slutten av oktober og foregår én gang i uka, innendørs i Bergslihallen eller annet egnet sted.

1.1 Planlegging og organisering
I god tid før oppstart for 5-åringene kartlegger og avtaler styret sted og tidspunkt for aktivitet. Foreldre på årskullet rekrutteres som trenere og kalles inn til en trenersamtale med oppstartsansvalig/SU før igangsettelse. På møtet settes trenerne inn i fotballgruppas sportsplan og øvrige rammebetingelser. Klubben søker alltid trenere med både faglig, sosial og pedagogisk kompetanse. For de aller minste er det sosiale og pedagogiske viktigere enn det fotballfaglige.

Normalt starter rundt 30 jenter/gutter på trinnet. Av erfaring vet vi at spillere i ung alder krever tett oppfølging. I Halsen-fotballen ønsker vi en «trenertetthet» på én trener per 5-6 barn. Med 3-5 trenere på årskullet er det enklere å organisere fornuftig aktivitet. Antallet gir også større fleksibilitet og mindre belastning for den enkelte i trenerteamet. Alle trenerne uniformeres med riktig klubbtøy. Treningsutstyr som baller, markeringsvester, kjegler og medisinsk utstyr klargjøres for årskullet ca. én måned før oppstart.

1.2 Invitasjon til foresatte
I god tid før oppstart bekjentgjøres fotballtilbudet i Halsen IF i klubbens egne kommunikasjonskanaler (nettsted, sosiale medier). I tillegg inviteres spillere med oppslag i omkringliggende barnehager; Gonveien, Bergeskogen, Bisjord, Valby og Gjerstad.

1.3 Oppstart og gjennomføring
Både trenere og oppstartsansvalig/SU er representert når aktiviteten dras i gang. Oppstartsansvarlig sørger for at alle spillere registreres med fullt navn, fødselsdato og kontaktinformasjon for begge foresatte. Aktiviteten skal foregå etter klubbens nedfelte retningslinjer, styrt av sportsplan og klubbhåndbok.

1.4 Spesifikt for jenter
Én av trenerne i årskullet rekrutteres med et spesielt ansvar for å følge opp jentene. Gutter og jenter starter sammen på første trening. Så snart det er nok jenter til egne treninger, skilles jentene ut som en egen treningsgruppe. Erfaring viser at denne delingen gir jentemiljøet større muligheter for å vokse, at flere jenter i årskullet begynner med fotball når jentene får lov til å være et rent jentelag. Hovedtreneren for jentene får støtte av flere trenere når dette skjer.

For å opprettholde et godt jentemiljø på trinnet, har det vist seg avgjørende at trenerne har stor sosial kompetanse. Den sosiale verdien i fotballen har ofte enda større betydning blant jentene enn den har blant guttene. Tradisjonelt spiller også flere av jentene i klubben håndball, og det er en suksessfaktor for spesielt jentefotballen i Halsen at treningstider for håndball og fotball legges på adskilte dager helt fra starten. Ikke minst er det avgjørende å samarbeide om treningstider når jentene blir eldre og får flere økter i uka.

I Halsen erfarer vi også at flere jenter kan starte på fotball på et senere tidspunkt. Felles opplevelser i form av cuper og turer er viktigere på jentesiden enn på guttesiden. Opplevelsene er viktige både for å rekruttere nye og ivareta spillere.

Jenter med et høyere ambisjonsnivå og ferdighetsnivå tilbys hospitering med guttene i klubben. I særskilte tilfeller kan også enkeltspillere tilbys å trene og spille fast med guttene. Avgjørelsen tas av SU i samråd med årskullets trenere.

2. Tilrettelegging for funksjonshemmede
Halsen IF Fotball følger skolens modell for funksjonshemmede, og tilrettelegger i størst mulig grad for at funksjonshemmede integreres i eksisterende årskull i barnefotballen, på linje med andre spillere i kullet. Hele idrettsanlegget i Bergeskogen er tilrettelagt for rullestolbrukere, og klubben jobber kontinuerlig for å bevisstgjøre sine trenere, ledere og spillere om at funksjonshemmede har sin naturlige plass i idrettsforeningen, både på og utenfor banen, i og rundt laget.

3. Integrering av flerkulturelle
Idrettsaktivitet, lagbygging og klubbtilhørighet er nyttige verktøy for å integrere innflyttere i vårt område. Samtidig er flerkulturelle miljøer en berikelse for alle dersom klubben evner å rekruttere og ta vare på ressursene i hvert enkelt menneske og få dem til å respektere hverandre, spille sammen. Gjennom klubbens fair play-arbeid jobbes det kontinuerlig for å skape forståelse for ulike kulturer i og på tvers av lagene.

Gjennom trenersamtaler og trenerforum gjøres klubbens tillitsvalgte ekstra oppmerksomme på utfordringene som kan finne sted med flerkulturelle spillere. Utfordringene kan omfatte kommunikasjon, logistikk, dugnadsinnsats og økonomi. Som klubb har vi forståelse for at mennesker har ulike kulturer og utgangspunkt, og er bevisste og ydmyke i vårt arbeid med å integrere alle i vår aktivitet, både som spillere, trenere, ledere og dommere.